Портал за обществени поръчки и конкурси

По електронната поща ще получавате всички информации за обществени поръчки на България, Европейския съюз и други държави.


15-дневно тестване

Безплатната 15-дневна услуга ви позволява достъп, търсене, избор и получаване на съобщения по електронната поща. Безплатният период се прекратява автоматично.
Напред

Ързо търсене

Търсене от категория


Предимства на портала EuTenders

На регистрираните потребители на портал EuTenders предлагаме информация за актуалните обществени поръчки и конкурси, които получавате по електронната поща или потърсете от портал. УЕслугата ще ви спести време и средства и ще увеличи вашия бизнес в България и в чужбина.

Съдържание на портала

Обработваме данните от Европейския държавен вестник TED, от българския портал е-поръчване и от бизнес офертите на партньорски портали. В базата ежедневно се съдържат над 200.000 обществени поръчки. Годишна стойност на поръчките: 500 милиарда EUR.

Най-нови търгове

Общо търгове: 81.964

Държава Категория Заглавие Краен срок
Швeция Медицинско оборудване Медицинско оборудване 15-04-2015
Норвегия Пътни транспортни услуги Услуги на обществения пътен транспорт... 01-01-2016
Иcпaния Медицинско оборудване Хирургически имплантанти 07-04-2015
Швeция Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключен... Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключени... 17-04-2015
Швeция Застрахователни услуги Услуги на застрахователни брокери... 19-04-2015
Гъpция Услуги по компютърен одит и компютърно тестване... Тематични прегледи на държави относно стажове... 22-04-2015
Швейария Инженерни услуги в строителството... Инженерни услуги в строителството... 14-04-2015
Швeция Архитектурни и свързани с тях услуги... Архитектурни и свързани с тях услуги... 14-04-2015
Швeция Консултантски услуги по управление и стопанска дейно... Консултантски услуги, свързани със закупуване... 16-04-2015
Швeция Инженерни услуги в строителството... Инженерни услуги в строителството... 14-04-2015
Бeлгия Научни изследвания Подкрепа за анимиране, осведомяване, организиране на ... 29-04-2015
Иcпaния Управление на отпадъците и рециклиране (включително ... Отстраняване и третиране на битови отпадъци... 30-04-2015
Иcпaния Услуги на държавното управление и отбраната; услуги ... Спомагателни услуги за държавното управление като цял... 31-03-2015
Швeция Инженерни услуги в строителството... Инженерни услуги в строителството... 14-04-2015
Швeция Помпи и компресори Помпи за отпадни води 31-03-2015
Обединено кралство 8 Услуги на здравеопазването и социалните дейности... 16-04-2015
Швeция Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелиро... Маси, шкафове, бюра и библиотеки... 14-04-2015
Швeция 3 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително ... 14-04-2015
Швeция 7 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни ус... 14-04-2015
Швeция Услуги по предаване и обработка на данни... Услуги по събиране и сортиране на данни... 16-04-2015
Швeция Медицински консумативи Набор, използван при смущения в отделителната система... 20-04-2015
Швeция Инженерни услуги в строителството... Консултантски услуги, свързани със сгради... 15-04-2015
Швeция Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвиже... Услуги по поддържане на общественото осветление... 14-04-2015
Швeция Инженерни услуги в строителството... Консултантски инженерни и строителни услуги... 14-04-2015
Швейария Услуги, свързани с пренос и разпределение на електри... Финансови и застрахователни услуги... 15-04-2015
Швeция Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации... Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации... 14-04-2015
Бeлгия Юридически услуги Проучване относно разпоредбите за възнаграждения, при... 20-04-2015
Швeция Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелиро... Мебелировка 14-04-2015
Обединено кралство Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и ... Електронни трансмисионни микроскопи... 17-04-2015
Швeция Моторни превозни средства Леки автомобили 23-04-2015